Integritetspolicy

Information om NIAMS personuppgiftshantering

Sammanfattning

Byggnadsaktiebolaget Nya Vattentornet 3 med verksamhetsadress på Stureplan 3, 103 95, Stockholm och med organisationsnummer 556637-7387  (härefter "NIAM", "vi" eller "oss") kommer i detta dokument informera dig om vilka personuppgifter vi i egenskap av personuppgiftsansvarig samlar in i samband med att du gör en intresseanmälan om att hyra lokal av oss. Dokumentet innehåller information om för vilka syften vi samlar in personuppgifterna, vår lagliga grund för behandlingen, samt vilka rättigheter du har gentemot NIAM vid personuppgiftsbehandlingen. Längst ner hittar du också vår cookiepolicy. 

Vi på NIAM behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera en intresseanmälan från dig, hantera eventuella avtal med dig och tillhandahålla service i samband med förfrågningar och avtal. Du behöver inte lämna några personuppgifter till oss, men vi kan då inte heller administrera någon intresseanmälan från dig eller ingå några avtal med dig. 

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till Newsec Asset Managment AB som vi gett i uppdrag att hantera avtalsskrivande för oss. Du kan läsa mer om det nedan. 

De personuppgifter som vi använder oss av för ovanstående användningsområden beror på hur du kommer i kontakt med oss, men kan vara ditt namn, din adress, email-adress, telefonnummer, IP-adress, bild och annan information som du uppger i samband med att du kontaktar oss eller besöker vår webbplats och som är relevant för oss för att uppfylla syftena med vår behandling. 

Vi ber dig att aldrig lämna några uppgifter till oss som kan anses vara känsliga personuppgifter, till exempel information om hälsa och politisk åskådning. Vi får också be dig att enbart lämna personuppgifter som rör dig själv.  Du får inte heller lämna uppgift om någon annan person än dig själv om du inte först har meddelat den personen om NIAMs personuppgiftshantering och fått personens samtycke.  

Du har under vissa omständigheter som förklaras nedan följande rättigheter i förhållande till oss gällande dina personuppgifter:

 • rätten att invända mot vår personuppgiftsbehandling;
 • rätten att få tillgång till och att rätta dina personuppgifter;
 • rätt att begära att vi begränsar användningen;
 • rätten att begära radering av dina personuppgifter; och
 • rätten till att få en kopia och/eller ett utdrag av dina personuppgifter som vi har, och att vi skickar vidare denna information till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Notera att dina rättigheter enligt ovan, till exempelvis rätten att invända och/eller begära radering av dina personuppgifter, kan påverkas beroende på vårt syfte och legala grund för behandlingen. För mer information om dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande, se Dina rättigheter eller kontakta vår dataskyddsansvarig på följande kontaktuppgifter:

 • Erik Tejler, Dataskyddsombud (www.erik.tejler@niam.se)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande, har du rätt att inge klagomål hos en relevant dataskyddsmyndighet, speciellt i det land där du bor jobbar eller där du anser att den händelse som ger upphov till ditt klagomål har ägt rum. Den relevanta svenska myndigheten  är Datainspektionen: www.datainspektionen.se

Insamling av personuppgifter och syfte

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på personuppgifter som NIAM samlar in är:

 • kontaktuppgifter (såsom ditt namn, adress, telefonnummer och emailadress);
 • uppgifter om din identitet (personnummer och/eller andra identitetshandlingar samt bild); och
 • teknisk information om din device eller webbläsare när du besöker vår hemsida (såsom IP-adress).

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter.

Laglig grund

NIAM använder dina personuppgifter när:

 • det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Exempel på ett sådant avtal kan vara när du ingår ett kontrakt med oss av något slag avseende ett specifikt bostadsprojekt;
 • när vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster; eller
 • om vi har en laglig skyldighet att behandla och/eller spara uppgifter där dina personuppgifter ingår, till exempelvis om det krävs enligt tillämpliga bokföringsregler. 

Tabell över personuppgiftsbehandling

NIAM behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Kategori av personuppgifter

Vårt syfte

Legal grund

Hur länge vi sparar dina personuppgifter för olika syften

Kontaktuppgifter – t ex namn, adress, email-adress och telefonnummer.

Källa: Direkt från dig

För att fullgöra eventuella avtal med dig . 

Fullgörande av avtal

Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte så länge som det är relevant för att kunna uppfylla avtalet med dig .

För att kunna försvara oss mot eller väcka eventuella krav enligt ett avtal. 

Berättigat intresse

Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte tills det inte längre går att rikta ett krav mot oss enligt ett avtal eller tills vi inte längre har ett krav mot dig.  

För att kunna ge service i samband med förfrågningar från dig, t ex gällande avtal.

Berättigat intresse

Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att kunna besvara eller kommunicera med dig rörande dina frågor eller annars assistera dig. Om du vill sluta få information om kommande projekt har du rätt att när som helst tacka nej till kommande utskick. 

För att kunna administrera en intresseanmälan från dig för specifika projekt.

För att ge information om kommande och pågående projekt hos NIAM till dig.

För att uppfylla legala skyldigheter, exempelvis enligt bokföringslagen, om vi har ingått ett avtal med dig. 

Uppfylla legala skyldigheter 

Så länge som krävs enligt tillämplig lagstiftning (exempelvis 7 år enligt bokföringslagen). 

Uppgifter om din identitet – t ex personnummer och/eller andra identitetshandlingar och bild.

Källa: Direkt från dig

För att kunna säkerställa en säker identifiering av dig om du bokar eller köper en bostad och kunna administrera avtalsförhållandet med dig.

Fullgörande av avtal

Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte så länge som det är relevant för att kunna uppfylla avtalet med dig och så länge som krävs enligt tillämplig lagstiftning (exempelvis 7 år enligt bokföringslagen).

För att kunna försvara oss mot eller väcka eventuella krav enligt ett avtal. 

Berättigat intresse

Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte tills det inte längre går att rikta ett krav mot oss enligt ett avtal eller tills vi inte längre har ett krav mot dig.  

För att uppfylla legala skyldigheter, exempelvis enligt bokföringslagen, om vi har ingått ett avtal med dig.

Uppfylla legala skyldigheter

Så länge som krävs enligt tillämplig lagstiftning (exempelvis 7 år enligt bokföringslagen).

Teknisk information – t ex IP-adress.

Källa: Från din dator och/eller mobiltelefon

För att du ska kunna besöka vår webbplats och för att vi ska kunna utveckla, testa och förvalta våra IT-system som är knutna till vår webbplats.

Berättigat intresse

3  månader.

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har bland annat  säkerställt att endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i sitt arbete har tillgång till dessa.

Tredje parter till vilka dina personuppgifter kan delas

Koncerngruppen NIAM

NIAM ingår i en koncerngrupp med flertalet filialer och dotterbolag som bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland och som har ett nära internt samarbete för att administrera olika projekt inom gruppen. Dina personuppgifter kan därför, beroende på anledningen till personuppgiftsbehandlingen som anges ovan, överföras till andra filialer och dotterbolag i den utsträckning det krävs för att uppfylla syftena angivna 

Tabell över personuppgiftsbehandling eller för att säkerställa en intern effektiv administration.

Leverantörer till NIAM

Dina personuppgifter kommer överföras till våra leverantörer och tredje parter för att de ska kunna utföra tjänster som NIAM efterfrågat (personuppgiftsbiträden). Tjänster som vi kan ha efterfrågat är till exempelvis IT-tjänster, hosting-tjänster och marknadsföringstjänster. Vi överför endast de personuppgifter som är nödvändiga för att våra leverantörer ska kunna utföra arbetet/ tjänsten för oss och för att uppfylla syftena 

Tabell över personuppgiftsbehandling. Alla våra personuppgiftsbiträden måste följa våra uttryckliga instruktioner och tillämpliga personuppgiftsbiträdesavtal och/eller andra avtal som finns mellan leverantörerna och NIAM. Vi uppställer också krav på att våra leverantörer har implementerat lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och som säkerställer att de behandlas enligt tillämplig lagstiftning.

Uthyrare

Dina personuppgifter kommer överföras till uthyrare som vi samarbetar med för att dessa ska kunna kontakta dig med erbjudanden om en lokal om du gjort en intresseanmälan och för att hantera avtal mellan Niam och dig om du exempelvis väljer att hyra en lokal. De uppgifter som överförs (eller i vissa fall samlas in av uthyrare på vårt uppdrag) är kontaktuppgifter som namn, adress telefonnummer och e-mail samt personnummer så att vi ska kunna vara säkra på att du är den som du uppger dig för att vara. Vi anser att vi kan överföra uppgifterna till uthyraren då vi har ett legitimt intresse att göra det för att hyra ut den lokal som du har anmält ditt intresse för, och andra lokaler som vi annars tror kan vara relevanta för dig samt för att de ska kunna administrera avtal med dig för vår räkning. Uthyraren kan också komma att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga (exempelvis vid utförande av ett uppdrag som de har fått från oss eller om de har en legal skyldighet att spara information) och du bör läsa igenom deras integritetsmeddelanden så att du vet hur mäklarna behandlar dina uppgifter. 

De relevanta uthyraren är: Newsec Asset Management AB, Humlegårdsgatan 14, 102 49 Stockholm

https://www.newsec.se/globalassets/documents/sverige/gdpr/newsec-group---personuppgiftspolicy.pdf 

Länder som dina personuppgifter skickas till

De företag som vi har anlitat för att behandla dina personuppgifter, exempelvis för att lagra personuppgifter eller hantera utskick av email, kan vara etablerade i länder där det lagliga skyddet för dina personuppgifter kan vara lägre än det land där du bor eller befinner dig i. Överföringen sker dock endast om det finns en laglig möjlighet att överföra uppgifterna och till företag som har säkerställt en tillräcklig skyddsnivå för de relevanta uppgifterna. 

Personuppgifter kan bli överförda till följande länder:

Typ av personuppgifter som skickas till tredje land 

Vilka länder som personuppgifterna skickas till

Vidtagna säkerhetsåtgärder för att säkerställa att överföringen sker enligt tillämplig lag

Om du anmäler dig till vårt intresseregister så överförs namn,adress,email-adress och telefonnummer.

USA (Mailchimp) www.mailchimp.com

Privacy Shield 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en 

https://www.privacyshield.gov/participant_search 

IP-nummer (endast om du besöker vår webbsida)

USA (Google)

www.google.com

Privacy Shield

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en 

https://support.google.com/ana...

För ytterligare information om de säkerhetsåtgärder vi har på plats, vänligen kontakta oss enligt Kontaktinformation.

Dina rättigheter

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att  när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi baserar på ett legitimt intresse. Vi kommer då inte längre att behandla uppgifterna om vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. 

Om du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring så kommer vi att sluta med det. 

Tillgång

Du har rätt att från NIAM få tillgång till information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Detta inkluderar att du har rätt att få information bland annat om huruvida personuppgifter behandlas om dig eller inte, vilka personuppgifter som behandlas om dig och för vilket syfte. Du kan närsomhelst genom att kontakta oss enligt Kontaktinformation begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. 

Rättelse

Om dina personuppgifter är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller kompletterade. NIAM kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för, om du invänder mot vår behandling som vi samlat in på grunden berättigat intresse, och ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt berättigade intresse, om personuppgifterna samlats in olagligt, eller om vi har en laglig skyldighet att radera dina uppgifter enligt tillämplig lag. Notera att vi kan avvisa din förfrågan om att få dina personuppgifter raderade om behandlingen är tillåten eller nödvändig enligt tillämplig lag eller en annan legal grund.

Rätt till begränsning av behandling

Du kan begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, till exempel om de inte är korrekta, om behandlingen är olaglig enligt tillämplig lag, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften de samlades in för, eller om du invänder mot vår behandling där vi samlat in dina personuppgifter på grunden berättigat intresse, och ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt under följande förutsättningar; (i) om behandlingen grundar sig på ett avtal med dig, och (ii) om behandlingen sker automatiskt.

Hur du kan göra dina rättigheter gällande

Om du har frågor avseende dina rättigheter ovan, kontakta oss gärna enligt kontaktinformationen Kontaktinformation. Notera att vi kan komma att be dig att bekräfta din identitet för att inte lämna ut dina uppgifter till någon obehörig. Vi kan också be dig att specificera din förfrågan innan vi vidtar några åtgärder.

Om du inte längre vill få någon information från oss, vänligen kontakta oss enligt Kontaktinformation eller genom att avregistrera dig i något av utskicken, eller använd dig av länken som finns i sammanfattningen ovan.

Hur vi agerar när vi får en fråga från dig

När du bekräftat din identitet kommer vi att hantera din fråga enligt tillämplig lagstiftning. Notera att även om du invänt mot personuppgiftsbehandlingen kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är tillåtet enligt lag, till exempel för att fullgöra legala skyldigheter eller fullgöra ett avtal med dig.

Om du har klagomål

Du har alltid rätten att inge klagomål hos en relevant dataskyddsmyndighet, speciellt i det land där du bor jobbar eller där du anser att den händelse som ger upphov till ditt klagomål har ägt rum. Den relevanta svenska myndigheten är:

Uppdateringar till detta integritetsmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande för att säkerställa att vi agerar i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer att publicera de ändringar vi gör i den mån ändringarna inte är obetydliga.

Vänligen kontakta oss enligt Kontaktinformation om dina personuppgifter skulle ändras för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter säkert och korrekt.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

NIAM AB

P.O Box 7603, 103 95 Stockholm

Erik Tejler, Dataskyddsombud (erik.tejler@niam.se)

Ola Kolmert, projektansvarig Bricks Lund (ola.kolmert@niam.se)

Senast uppdaterad: 29 06 2018

Cookiepolicy – Byggnadsaktiebolaget Nya Vattentornet 3 AB

Användning av cookies och syftet med det här meddelandet 

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator på de webbsidor som du besöker. De används i stor utsträckning för att webbsidor ska kunna fungera på ett korrekt eller mer effektivt sätt samt för att tillhandahålla internettjänster och funktioner till dig som besökare. Enligt tillämplig lagstiftning får cookies endast lagras eller göras åtkomliga på din enhet efter ditt samtycke, med undantag för sådana cookies som är absolut nödvändiga för att kunna tillhandahålla funktionerna på en webbsida. Syftet med denna Cookiepolicy är att ge dig den nödvändiga informationen om Niams ("Niam") användning samt lagring av cookies på din enhet när du besöker Niams webbsida ("Webbsidan") som du behöver för att kunna fatta beslut om du önskar att möjliggöra att cookies lagras på din enhet. Du kan välja bort vissa cookies som inte är nödvändiga för att använda hemsidan. Du hittar mer information om hur det går till nedan. 

Vilka sorters cookies finns det?

Cookies kan antingen vara "beständiga" cookies eller "temporära" cookies (även kallat "sessionscookies"). En beständig cookie består av en textfil som skickas av en webbserver till en webbläsare, som lagras av webbläsaren och förblir giltig fram till sitt utgångsdatum (såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatum). En temporär cookie raderas däremot vid slutet av varje användarsession, dvs. när webbläsaren stängs ned. Ändamålet med användningen av de olika typerna av cookies beskrivs nedan i denna Cookiepolicy.

Vad används cookies till?

Niam delar generellt in sina cookies i följande tre kategorier (se tabellerna nedan för mer information om de cookies som används på Webbsidan): 

 • Absolut nödvändiga cookies: Niam använder cookies som är absolut nödvändiga för att Webbsidan ska fungera på ett korrekt sätt. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information. Om du väljer att avvisa eller avaktivera sådana absolut nödvändiga cookies kommer du inte kunna att använda alla funktioner på Webbsidan. 
 • Cookies för performance/analys: Niam använder så kallade performance cookies (främst Google Analytics) för att samla in information om hur användaren använder Webbsidan, såsom vilka sidor som besöks oftast och vilka eventuella fel som uppstår. Detta görs i syfte att utvärdera och förbättra Webbsidans prestanda.
 • Reklamcookies: Niam använder första- och tredjepartscookies för att inhämta information om hur besökare använder Webbsidan för att kunna erbjuda marknadsföring på bland annat Facebook som är anpassad efter deras intressen (cookies från Facebook). 

Förstapartscookies

Tabellen nedan förklarar vilka förstapartscookies som vi använder och varför vi använder dem. 

Cookie

Funktion

Utgångsdatum

Länk för mer information och välja bort

Google Analytics (cookie för performance/analys)

Beräkning av webbplatstrafik och förbättring av användarens upplevelse

2 år efter att cookien accepterats

Inställningar för Google ads: https://adssettings.google.com...

Google personuppgiftspolicy: https://policies.google.com/pr...  

För att undvika Google Analytics cookies: http://tools.google.com/dlpage...

"Tillåta cookies"-cookie

Denna cookie sparar information om att du har accepterat Cookiepolicyn

1 månad efter att cookien accepterats

Tredjepartscookies

Tabellen nedan förklarar vilka tredjepartscookies som vi använder och varför vi använder dem. Dessa cookies sätts av en tredje part och inte av vår Webbsida. Du har möjlighet att välja dina cookiesinställningar när du besöker Webbsidan och du kan ändra den när som helst t ex genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Cookie

Funktion

Utgångsdatum

Länk för mer information och välja bort

Facebook (reklamcookie)

Spåra och förbättra annonsering på Facebook

3 månader efter att cookien accepterats

https://www.facebook.com/help/568137493302217

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

Ändra cookiesinställningar

Hur kan jag påverka hur cookies används eller radera dem?

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. De flesta webbläsare har funktioner för att kontrollera de cookies som listas ovan genom inställningar i webbläsaren. Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att Webbsidan inte fungerar på ett optimalt sätt. Hur man stänger av cookies beror på vilken typ av webbläsare som används och mer instruktioner kan hittas under "Hjälp" eller motsvarande flik i webbläsaren. Besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org för att läsa mer om cookies, t ex hur du ser vilka cookies som har satts och hur du hanterar och raderar dem. Du kan också följa länkarna ovan för att undvika cookies från Google och Facebook. 

Vänligen notera att om du ändrar cookieinställningarna i din webbläsare kan funktionerna som beskrivs i avsnitt 0 och 0 sluta att fungera.

Integritetsmeddelande och Cookiepolicy

Denna Cookiepolicy är en del av integritetsmeddelandet på den här Webbsidan. Vi rekommenderar dig att läsa vårt integritetsmeddelande för mer information om hur Niam behandlar personuppgifter, bland annat om hur du kan göra gällande dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning. Klicka här för att komma till integritetsmeddelandet  https://www.brickslund.se/integritetspolicy 

Kontakta Niam 

Denna Webbsida tillhandahålls av Byggnadsaktiebolaget Nya Vattentornet 3 AB.

Om du har några frågor om cookies eller denna Cookiepolicy, vänligen kontakta oss:

Erik Tejler, Dataskyddsombud

E-postadress: erik.tejler@niam.se

Telefonnummer: +46 8 51 75 85 00

Adress: Stureplan 3, Stockholm

För mer utförlig information om Cookies, vänligen gå till www.pts.se.